Meniu
Prekių krepšelis

Sąlygos ir taisyklės

Šios Elektroninės prekybos taisyklės (toliau – Taisyklės) yra privaloma ir neatsiejama pirkimo - pardavimo sutarties, sudaromos tarp elektroninės parduotuvės www.dogan.lt (toliau – Pardavėjas) ir dogan.lt kliento (toliau - Pirkėjas) dalis, supažindinančios Jus su el. parduotuvės prekių pirkimo - pardavimo sąlygomis bei nustatančios Pardavėjo ir Pirkėjo teises bei įsipareigojimus, susijusius su prekių pirkimu - pardavimu el. parduotuvėje.


I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Naudotis el. parduotuvės paslaugomis turi teisę:

1.1. veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus; 

1.2. nepilnamečiai nuo penkiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija;

1.3. juridiniai asmenys;

1.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

2. Jeigu Pirkėjas nori naudotis el. parduotuvės paslaugomis, privalo pasirinkti vieną iš šių būtų:

2.1. pirkimas su registracija.

2.2. pirkimas be registracijos.

3. Pirkėjo pateikti asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefonas, el. pašto adresas) registruojantis el. parduotuvėje saugomi ir tvarkomi vadovaujantis 2003 m. sausio 21 d. Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu Nr. IX-1296 bei šių Taisyklių 1 Priede aprašyta „Privatumo politika“.

4. Prekių kainos, nurodytos el. parduotuvės prekių kataloge, galioja tik perkant šias prekes el. parduotuvėje. Prekių kainos el. parduotuvėje yra nurodytos įskaičius PVM. 

5. Minimali prekių užsakymo suma nėra nustatyta.

6. Minimali prekių užsakymo pagaminimo trukmė 30 min nuo užsakymo patvirtinimo, jei užsakymas neviršija trijų vientų. Apie didesnių užsakymų gamybos trukmę personalas informuoja atskirai.

7. Patvirtindamas užsakymą Pirkėjas pasirenka, iš kurios Kebabinės užsakymą atsiims pats.

8. Patvirtindamas užsakymą Pirkėjas pasirenka užsakymo atsiėmimo laiką.

9. Užsakymas gali būti atšauktas tik skambinant tiesiogiai į pasirinktą Kababinę internetinėje svetainėje www.dogan.lt nurodytais telefonais ne vėliau kaip po 3 min nuo užsakymo pateikimo.

10. Galutinė kaina yra nurodoma patvirtinus Prekių krepšelį.

11. Pirkėjas privalo apmokėti užsakymą pagal pasirinktus mokėjimo būdus.

12. Pirkimo – pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas e–parduotuvėje, suformavę Prekių krepšelį, nurodęs atsiėmimo adresą ir laiką, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs (perskaitęs paspaudžia mygtuką “Aš sutinku su Taisyklėmis“) su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Išsaugoti“. Sutartis, elektroniniu būdu sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra saugoma el. parduotuvėje ir Pirkėjui gali būti prieinama elektronine forma.

13. Apie pirkimo – pardavimo sutarties sudarymą Pirkėjas informuojamas pranešimu nurodytu el. pašto adresu.


II. PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

14. Pirkėjas gali pasirinkti ir užsisakyti bet kurią prekę iš el. parduotuvės pateikiamų prekių.

15. Pirkėjas, naudodamasis el. parduotuvės paslaugomis, sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo sutarties taisyklėmis ir privalo jų laikytis.

16. Pirkėjas el. parduotuvės registracijos formoje privalo pateikti išsamius ir teisingus duomenis. Jeigu bus pasikeitę Pirkėjo asmens duomenys ir Pardavėjas apie tai nebus informuotas, Pirkėjas prisiima visą dėl to kylančią nuostolių riziką.

17. Tam pačiam asmeniui draudžiama registruotis ir naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis keliais vardais.

18. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo registracijos bei prisijungimo duomenų. Jeigu Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, privalo nedelsiant informuoti Pardavėją el.paštu info@acl.lt. Pardavėjas neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus pasinaudojus Pirkėjo prisijungimo duomenimis iki informavimo momento. 

19. Pirkėjas privalo būti nurodytoje Kebabinėje, nurodytu laiku ir atsiimti bei sumokėti už užsakytas prekes.

20. Pirkėjas atsako už visus savo veiksmus, atliktus naudojantis el. parduotuve.

21. Pirkėjas įsipareigoja laikytis šių Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.


III. PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

22. Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, turi teisę susisiekti su Pirkėju užsakyme nurodytais rekvizitais. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą: 

23.1. jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 20 minučių po užsakymo pateikimo.

24.2. jei Pirkėjas nepateikia Pardavėjui prašomos informacijos Pardavėjo nurodytu terminu. 

25. Jeigu registracijos metu ar vėliau pateikiami melagingi, netikslūs, klaidinantys ar ne visi prašomi pateikti duomenys, arba Pirkėjas nesilaiko kitų įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse, Pardavėjas turi teisę nedelsiant panaikinti registraciją ir ištrinti Pirkėjo duomenis arba apriboti Pirkėjo teisę naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Už Pirkėjo pateiktų neteisingų duomenų sukeltus padarinius atsako tik Pirkėjas.

26. Pardavėjas pasilieka teisę, be išankstinio perspėjimo, sustabdyti arba nutraukti Pirkėjo registraciją ir naudojimąsi el. parduotuvės paslaugomis, jei yra pagrindo manyti, kad Pirkėjas užsiima neleistina veikla ar kitaip bando pakenkti el. parduotuvės darbui arba stabiliam veikimui.

27. Pardavėjas, susidarius nenumatytoms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pagaminti užsakytos prekės įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Jeigu Pardavėjo pasiūlytos analogiškos arba panašios prekės kaina skiriasi nuo pradinės prekės kainos, Pirkėjas turi primokėti skirtumą, arba Pardavėjas privalo grąžinti Pirkėjui sumokėtos kainos skirtumą. Pirkėjui atsisakius priimti prekę, kuri buvo siūloma kaip analogiška arba panaši, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 2 (dvi) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas, ir visais atvejais atšaukti užsakymą.

28. Pardavėjas neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus, kai pasinaudoję Pirkėjo bankininkystės sistema, jie sudaro pirkimo – pardavimo sutartis pasinaudodami el. parduotuvės paslaugomis.

29. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

30. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą. Pardavėjas privalo Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik šių Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.


IV. ATSISKAITYMAS UŽ PREKES

31. Už prekes Jūs galite atsiskaityti:

31.1. naudojantis internetinės bankininkystės sistema.

31.2. grynais pinigais.

31.3. kortele atsiėmimo metu.


V. PREKIŲ ATSIĖMIMAS

32. Pardavėjas pagamina prekes Pirkėjui vadovaudamasis Pirkėjo pasirinktu norimu atsimimti laiku. 

Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pagainimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pagaminimo laiką. 

33. Pirkėjas įsipareigoja prekes atsiimti pasirinktu  laiku.


VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

34. Pardavėjas pasilieka teisę sustabdyti, savo nuožiūra pildyti, keisti šias Taisykles ir kitus su Taisyklėmis susijusius dokumentus, apie tai Pirkėją informuodamas el. parduotuvėje. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t.y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami el. parduotuvės sistemoje.

35. Jei po Taisyklių pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad sutinka su nauja Taisyklių redakcija, daliniais pakeitimais ar papildymais.

36. Visi nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti per 30 (Trisdešimt) dienų, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

37. Šioms taisyklėms taikoma Lietuvos Respublikos teisė.